ŠPP

Školní poradenské pracoviště:

 • První české gymnázium v Karlových Varech
 • Národní 25, Karlovy Vary

Zřízeno k 1.4.2011 dle Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Činnost zahrnuje:

 • vedení školních tříd a třídních setkání v rámci primární prevence
 • poradenství pro třídní učitele
 • organizaci a pořádání adaptačních kurzů
 • poradenství pro studenty, pedagogy i rodiče – kontakty na odborná pracoviště
 • preventivní programy pro třídy
 • kariérové poradenství pro studenty oktáv a čtvrtých ročníků
 • poradenství pro zájemce o studium na osmiletém gymnáziu
 • spolupráci s výchovnými poradci ZŠ

Jak nás kontaktovat:

 • Telefonicky na uvedených číslech  – předem dohodnout setkání.

Kdy nás mohou kontaktovat rodiče:

Zjistíte-li, že má Vaše dítě problémy se vztahy v třídním kolektivu, máte-li podezření na šikanu ve třídě, vaše dítě neprospívá z některého z předmětů a potřebujete tuto situaci vyřešit, student(ka) nerad(a) chodí do školy a vy nemůžete zjistit příčinu. Potřebujete se poradit, jak řešit podezření na užívání návykové látky. (Podrobný návod k řešení jednotlivých problémů v sekci Oblasti činnosti.)

Místo:

 • Kancelář a knihovna Školního poradenského pracoviště v mezipatře nad recepcí školy

Pracovníci:    

 • Metodik školní prevence: 

  Mgr. Dana Ančincová, tel. 353 501 147, ancincova@gymkvary.eu

  Mgr. Markéta Vítková, tel. 353 501 132, vitkova@gymkvary.eu

 • Výchovný poradce:

   Mgr. Radek Kváča, tel. 353 501 131 kvaca@gymkvary.eu

 • Mgr. Martina Fialová - speciální pedagog - etoped školy, tel. 724 021 535

Metodické pokyny a další užitečné odkazy:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

https://www.drogy-info.cz/

https://www.e-bezpeci.cz/

https://www.bkb.cz/

https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/pomoc-v-krizi/linky-pomoci/pro-drogove-zavisle/karlovarsky-kraj/k-centrum-karlovy-vary.html

 

Preventivní program (PP):

je základní strategie prevence sociálně patologických jevů školy. PP je vypracován vždy na příslušný školní rok (krátkodobé cíle primární prevence). PP je součástí výchovně vzdělávacího programu školy. Odráží specifikace školy, vždy vychází z aktuální situace ve škole a reflektuje evaluaci průběhu předchozího období (školního roku). PP vypracovává školní metodik prevence v úzké spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky za podpory vedení školy.

 

Oblasti činnosti:

ADAPTAČNÍ KURZY

Již několik let pořádá naše škola adaptační kurzy pro nově nastupující žáky. Jejich cílem je umožnit nastupujícím žákům a třídním učitelům vzájemné poznání ještě před začátkem samotného vzdělávacího procesu. Adaptační kurzy by měly podpořit zdravé mezilidské vztahy a otevřenou komunikaci. V rámci kurzu se žáci zabývají zážitkovými aktivitami, které jsou koncipovány tak, aby umožnily neformální seznámení mimo prostředí školy. Každý adaptační kurz trvá 2-3 dny dle aktuálních informací, které žáci obdrží dopisem od vedení školy ještě před začátkem školního roku. Kurzy jsou dobrovolné, účast však vřele doporučujeme s ohledem na to, že právě zde jsou navazovány první důležité vazby mezi všemi žáky nově vznikající třídy.

Programy jsou připraveny a vedeny pedagogy školy a pracovníky Školního poradenského pracoviště při Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech.

Fotografie z adaptačních kurzů.

Nová prima A
Živé pexeso
Snídaně pro primány
Večerní oheň 1.A
Sport na Vítkovce
Prvák na Vítkovce
Nocování v tělocvičně
Podvečerní oheň
Sportovní odpoledne prim
Snídaně ve škole

Školní metodik prevence

Mgr. Dana Ančincová, tel. 353 501 147, ancincova@gymkvary.eu

Mgr. Markéta Vítková, tel. 353 501 132, vitkova@gymkvary.eu

Speciální pedagog

Od ledna 2018 zahajuje na naší škole činnost speciální pedagožka Mgr. Martina Fialová. Můžete s ní konzultovat jakékoliv studijní, školní, třídní, osobní, rodinné problémy. Nabídka platí pro žáky školy a jejich rodiče.

Konzultační hodiny

Vhodné je telefonicky se předem ohlásit: 724 021 535

Pokud váš hovor paní magistra nebude moci přijmout, určitě vám zavolá později zpět.

Výchovný poradce

Výchovný poradce Mgr. Radek Kváča, tel. 353 501 131 kvaca@gymkvary.eu

Informace pro maturanty:

Přijímací řízení škol začíná doručením přihlášky ke studiu, některé vysoké školy nabízí možnost podání přihlášky v papírové i elektronické podobě. Vyplatí se informaci najít na stránkách konkrétní školy a pro jistotu telefonicky ověřit na studijním oddělení. Přehled důležitých termínů najdete na:

Webové stránky pro kariérové poradenství

Ucelený servis o profesních a vzdělávacích možnostech a s tím související návody a doporučení ohledně volby povolání, vstupu na trh práce, životopisů, jednání se zaměstnavateli, soukromého podnikání, výběru kurzu, apod.

ISA - informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

Nabízí pomoc při hledání vzdělávací a kariérové cesty. Najdete zde nejen nabídku škol a oborů vzdělávání, ale i profesionálně zpracované analýzy o potřebách trhu práce a ukázky reálných pracovních prostředí, které Vám mohou volbu studia usnadnit. Radu zde najdete i tehdy, máte-li vážné studijní problémy nebo Vám dokonce hrozí odchod ze školy.

http://www.infoabsolvent.cz/

Odkaz na portál pro školy

Nabízí školám ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), unikátní test volby povolání a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu. Portál je dobrým pomocníkem pro žáky, jejich učitele i rodiče.

http://www.proskoly.cz/