Historie školy

Usnesením vlády Republiky československé ze dne 27.června 1924 zřídilo Ministerstvo školství a národní osvěty výnosem z 21.srpna 1924 české státní reformní reálné gymnázium v Karlových Varech, s právním trváním od 1. září 1924. Menšinová škola dlouho neměla samostatnou budovu. Bylo velkým úspěchem, že v době hospodářské krize, přes odpor německé městské správy, se gymnázium dostalo z Rybář do centra města. Od května 1933 mělo přiděleno do užívání vlastní budovu v dnešní Poděbradské ulici. Ve školním roce 1930-31 proběhly první zkoušky dospělosti, kterých se zúčastnilo 24 studentů oktávy.

Tragické dny Mnichova 1938 rozhodly i o osudu českého reálného gymnázia. školní rok 1938-39 byl sice zahájen jako na jiných školách v republice zcela normálně, ale již v ovzduší značně stísněném. Podle třídních knih, které byly nalezeny, bylo od 14.září ve třídách pouze po třech až sedmi žácích, kteří chodili do školy až do 21.září, kdy bylo po druhé vyučovací hodině vyučování ukončeno a hrstka posledních vytrvalců propuštěna ze školy domů. Tak neblaze skončil pro české gymnázium školní rok. Kronika školy se ztratila, takže není bližších zpráv o dalších osudech školy. Pokud se podařilo po válce zjistit, vystěhovala se většina českých rodin do vnitrozemí. Žáci školy se rozešli na různé ústavy v Čechách a na Moravě, aby zde mohli dokončit studia. Také profesoři odešli na různé školy do vnitrozemí.

V průběhu okupace země byla škola přeměněna na dívčí německou střední školu, která převzala veškerý inventář, zařízení sbírek i učeben bez jakékoliv náhrady do svého majetku. Koncem války byla škola přeměněna na vojenský lazaret, pro jehož potřeby byla také adaptována. V bouřlivých dobách května 1945 byla škola obsazena ruským vojskem.
Ministerstvo školství a osvěty obnovilo svým výnosem ze dne 30.srpna 1945 státní reálné gymnázium v Karlových Varech, s platností od 1. září 1945. Ústav byl umístěn v původní budově. Byly provedeny adaptační práce, takže od 3.září se začalo s vyučováním. Na počátku školního roku 1945-46 vyučovalo na škole jen sedm členů profesorského sboru a škola měla celkem 151 žáků.

V následujících letech škola měnila svůj název i budovy, ve kterých byla umístěna: reálné gymnázium, jedenáctiletá střední škola, střední všeobecně vzdělávací škola a opět gymnázium. V letech 1958-61 byla dokonce škola rozdělena do dvou samostatných subjektů. Od roku 1961 do dnešních dnů má své trvalé sídlo v Drahovicích.

Ve funkci ředitele se vystřídalo 12 pedagogů. Byli to: PhDr. Michal Hynais (1924-37), Ladislav Kleisl (1937-38), Bohumil Macák (1945-48), Marie Vlasáková (1948-51), Jan Kubáň (březen-listopad 1948 a znovu ve školním roce 1951-52), Miloslav Pitter (1952-58), Antonín Kostohryz (1958-60), Miroslava Žáčková (1960-61), Štěpán Müller (1958-61 a 1961-75), PaedDr. František Náhlovský (1975-1990) a Mgr. Jan Malecha (1990-96). Pro zajímavost uvádím, že posledně jmenovaný byl prvním ředitelem, který kdysi jako student školu navštěvoval. Dvanáctým ředitelem školy byl od 1.srpna 1996 jmenován RNDr. Zdeněk Papež.

Od roku 1931 do současnosti maturovalo na karlovarském gymnáziu více než 6000 studentů v téměř 200 třídách. Mnozí z bývalých absolventů, kteří delší dobu do "své" školy nezavítali, s překvapením zjistí, že budova školy změnila svoji tvář. Od ledna 1995 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zřídilo karlovarské gymnázium jako rozpočtovou organizaci. Tato důležitá změna umožnila realizovat plánovanou generální rekonstrukci, která proběhla v období červen-září 1995. Jejím výsledkem je nová vstupní budova. V té se nachází moderní vrátnice, prostorné šatny, obchod se základními potravinami. V hale návštěvníka vítá mozaiková výzdoba - keramická stěna Milana Neuberta. Nově bylo řešeno i propojení staré budovy s tzv. "školičkou". Koridorem se mohou studenti přemisťovat bez ohledu na počasí, stěny zdobí práce studentů z hodin výtvarné výchovy. Nová ovšem není jen podoba školy, nový je i její název. MŠMT propůjčilo gymnáziu čestný název "První české gymnázium v Karlových Varech", s účinností od 1.ledna 1995.

Zájemce o podrobnosti z historie školy odkazujeme na Almanach k 75. výročí založení školy.