O škole

Studium:

Délka studia: osmileté a čtyřleté studium
Počet tříd: 20
Počet studentů: 600

Vzdělání na našem gymnáziu má všeobecný charakter a připravuje absolventy k dalšímu vzdělávání, zejména k vysokoškolskému studiu na domácích i zahraničních vysokých školách. Šíře všeobecného vzdělání umožňuje absolventům zvolit si jakýkoli studijní obor. Každý z našich absolventů hovoří alespoň dvěma cizími jazyky a ovládá práci s počítačem. Je schopen samostatně vyhledávat a zpracovávat odborné informace a je zvyklý na samostatnou i týmovou práci. Má široký kulturní rozhled a umí se orientovat v okolním světě.

Vize: Chceme společně usilovat o vytváření školy užitečné, inspirující a živé. Užitečné gymnázium připravuje své žáky na studium na všech typech škol, rozvíjí komplexně veškeré dovednosti a schopnosti žáků, nabízí aktivní znalost dvou cizích jazyků a pomáhá se orientovat v různých životních situacích. Inspirující gymnázium podporuje své žáky v účasti na olympiádách a soutěžích všech úrovní, spolupracuje s vysokými školami, připravuje své žáky na vědeckou činnost a zapojuje se do mezinárodních projektů. Živé gymnázium je názorově otevřené, formuje hudbou, výtvarným uměním a literaturou a podporuje pohybové aktivity pro život. Zdravé gymnázium vytváří bezpečné prostředí plné vzájemné důvěry pro rozvoj kritického myšlení, kreativity a občanské angažovanosti.

Naše gymnázium studentům nabízí:

 • osmileté a čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou
 • pestrou nabídku volitelných předmětů jako přípravu na všechny typy vysokoškolského studia
 • vysokou úspěšnost při přijímání na VŠ
 • moderní vybavení školy (multimediální aula, počítačové a jazykové učebny, laboratoře, výtvarné ateliéry, keramická dílna, hudebna, literární kavárna, zrekonstruované tělocvičny, knihovna, bufet...)
 • realizaci projektů Evropské unie
 • mimořádné úspěchy v olympiádách a soutěžích
 • lyžařský a plavecký výcvik, sportovně turistický kurz jakou součást výuky TV
 • spolupráci se zahraničními školami, možnosti výjezdů do zahraničí
 • dva cizí jazyky na úrovni B1
 • centrum sportu a další kroužky
 • jídelnu s vlastní kuchyní
 • možnost ubytování v blízkém Domově mládeže

Mezinárodní aktivity:

Gymnázium udržuje a podporuje čilé kontakty se školami v Německu, Švýcarsku, Francii, Holandsku, Itálii a v Norsku. Rozvíjejí se i styky s Anglií. Kontakty stále častěji probíhají na úrovni společných mezinárodních projektů. Přidělení grantů některé z mezinárodních institucí (Phare, Nadace Roberta BoscheAmavetČesko-německý fond budoucnosti, město Karlovy Vary aj.) umožňuje gymnáziu v každém školním roce realizaci mezinárodních akcí. Přínosná je spolupráce školy s městem Karlovy Vary, resp. zapojení školy do mezinárodních projektů s partnerskými městy Karlových Varů Baden-Badenem a Bernkastel-Kuesem. Na významu získávají projekty Evropské unie, do kterých se škola opakovaně zapojuje (například Erasmus+ či projekt "Evropské třídy", kterého se škola účastnila již dvakrát).

Jsme si dobře vědomi, že pouze mládež bez předsudků, která má možnost kontaktů a srovnání s okolním světem, je schopna budovat sjednocenou Evropu.