Erasmus+

Učíme se od Evropy 2019-22

Autor: Michal Wirth

Projekt vznikl na základě analýzy potřeb školy, která ukázala, že potřebujeme naše pedagogy dále vzdělávat v oblasti projektového vyučování, cizích jazyků a metodických a pedagogicko-psychologických dovedností a že bychom se v této oblasti potřebovali inspirovat v zahraničí na konkrétních školách či vzdělávacích institucích, popřípadě v metodických kurzech.

Cílem projektu je zavedení projektového vyučování do našeho Školního vzdělávacího programu, nabídnout žákům metodou CLIL více cizojazyčných materiálů ve výuce a zahrnout tuto metodu do Školního vzdělávacího programu předmětu biologie a dějepis, zvýšit úroveň znalosti jazyka učitelů ne jazykářů na B2 a také se chceme zaměřit na zlepšení klimatu školy a komunikace školy a rodiny.

Celkem se na realizaci projektu bude podílet 9 vyučujících (2 vyučující anglického jazyka, 2 vyučující německého jazyka, 1 vyučující biologie, 2 vyučující dějepisu, koordinátorka ŠVP a zástupkyně ředitele školy). Tito účastníci byli vybráni na základě analýzy potřeb školy a jejich vlastního zájmu se do projektu zapojit.

Abychom naplnili cíle našeho projektu, rozhodli jsme se pro několik klíčových aktivit.

V první fázi projektu proběhnou přípravné aktivity - jazyková a kulturní příprava, v druhé fázi projektu proběhnou samotné mobility vyučujících. Proběhne 11 mobilit pedagogů. Z toho 6  kurzů (metodické, jazykové) a 5 stínování (job-shadowing).

Ve třetí fázi projektu budou všichni účastníci projektu aktivně spolupracovat, vyměňovat si získané znalosti a dovednosti jednak mezi sebou, jednak s ostatními vyučujícími naší školy, a to na pedagogické radě či v jednotlivých předmětových komisích. Budou také vytvořeny skupiny vyučujících, které spolu vytvoří jednak výukové materiály na zapojení projektové výuky a metody CLIL do ŠVP, které nabídnou ostatním vyučujícím, jednak dokument zahrnující užitečné tipy do výuky cizích jazyků.


Výsledkem projektu bude zvýšení pedagogických a metodických dovedností nejen přímých účastníků projektu, ale také jejich kolegů, kterým budou nabyté vědomosti a dovednosti předávány v rámci schůzek učitelů a prostřednictvím náslechů. Očekáváme, že se nám povede zařadit projektové vyučování do našeho Školního vzdělávacího programu, že více vyučujících v oboru biologie a dějepis budou systematicky používat metodu CLIL ve výuce. Doufáme, že žáci naší školy budou ještě lépe jazykově vybaveni nejen v rovině obecné, ale také v rovině odborné. Chceme žákům nabídnout více zahraničních projektů, aby si své znalosti mohli ověřit v praxi a právě proto potřebujeme kvalitně jazykově i metodicky připravené vyučující.

Dlouhodobým přínosem projektu tak bude zvýšení kvality vzdělávání na naší škole, což poskytne žákům školy lepší zázemí pro jejich přípravu na studium na vysokých školách v tuzemsku i zahraničí a také zvýší jejich šance při uplatnění na trhu práce.

Zároveň se chceme o své nově nabyté vědomosti a dovednosti podělit s kolegy v Karlovarském kraji.

Vlivem pandemie covidu 19 došlo v našem projektu k mnoha organizačním změnám, hlavně v harmonogramu jednotlivých aktivit. Projekt byl prodloužen o 12 měsíců a končí  1. 4. 2022.