češi a slovaci-logo projektu

Češi a Slováci - minulost spojuje, budoucnost jako výzva

Autor: Michal Wirth

Díky dobré zkušenosti se zahraničními výměnnými projektu jsme se rozhodli hledat možnosti, jak nabyté zkušenosti posunout novým směrem novým směrem. Oslavy 100. výročí od založení společného státu daly impulzy k myšlence využít jazykové blízkosti obou národů Čechů a Slováků a společného kulturního dědictví jako výchozího bodu možné budoucí spolupráce. Nemalou míru v tom sehrála i osobní vazby českého koordinátora na levočský region, a tím i znalost kontextu a provázanost s Karlovarským regionem. Z těchto důvodů byli osloveni pedagogové levočského Gymnázia J. Francisciho-Rimavského s nabídkou realizovat společně projekt strategického partnerství. Žádost byla národní agenturou schválena a projekt 2019-1-CZ01-KA229-061169­­_1 v rámci programu Erasmus + strategické partnerství škol je možné od školního roku 2019/2020  realizovat.

Mezi hlavní cíle patří snaha přispět k pokrytí potřeby zvýšení a zlepšení kompetence žáků v různých oblastech (např. efektivně kooperovat v týmu, sbírat data, vyhodnocovat je a vyvozovat závěry, kriticky přistupovat k získaným informacím, vytvořit si vlastní názor na různé skutečnosti a být schopen diskutovat a obhájit své názory a postoje). Cílem je integrovat znalosti z různých oblastí vzdělávání tak, jak je člověk může aplikovat v reálném životě.

Očekáváme, že se nám díky nabytým zkušenostem, které jak žáci, tak i učitelé získají během průběžných aktivit a krátkodobých výměnných pobytů, podaří zlepšit dovednosti v oblasti projektové výuky, mezinárodní spolupráce, práce v týmu, badatelských přístupů a jejich vyhodnocování, rozvoje kritického myšlení, vedení konstruktivního dialogu, formulace svých stanovisek a jejich obhájení. Z dlouhodobého hlediska máme v plánu pokračovat v partnerské spolupráci v rámci obou zapojených škol formou navazujících výměnných pobytů, sdílením zkušeností v rámci běžného chodu školy. Vytvořené komunikační kanály ve formě webových stránek,  blogu a jejich průběžná aktualizace po ukončení projektu budou dobrým nástrojem k dalším možným aktivitám díky dnes již běžné formě komunikace mezi mladými lidmi v okamžiku, kdy není možný osobní kontakt.