Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Studentský průvodce

ZÁMĚREM AKTIVITY JE:

  • zjistit, jakou představu o svém regionu, resp. městě mají samotní studenti, jak jej vnímají, co pro ně znamená, co je pro ně zde důležité a jak by sami své město, kde žijí a studují, chtěli představit.motivovat studenty, aby si prostřednictvím získaných a ověřených informací mohli postupně vytvářet vztah k tomuto místu, stejně tak i k uvědomění si svého postavení a svých možností, kde žijí a studují.
  • umožnit studentům využít mnohovrstevnou problematiku regionální historie k osvojení si některých kompetencí (především kompetencí k řešení problémů, kompetencí sociálních a personálních, kompetencí komunikativních a kompetencí občanských), které jim mohou napomoci k lepší spolupráci a porozumění mezi jednotlivými skupinami obyvatelstva karlovarského regionu.
  • vést studenty k samostatnému vyhledávání a zpracování informací pomocí různých metod a přístupů, osvojit si základní znalosti práce s programem Powerpoint.
  • na základě studentských výstupů pak koncipovat samotné výukové lekce, které by jednak zařadily regionální problematiku do širších souvislostí a dále by rozšířily a prohloubily studenty částečně zpracovaná témata.