Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Seznam předmětů

Seznam předmětů vyučovaných ve školním roce 2021/2022

Povinné předměty

Český jazyk a literatura (Č)Matematika (M)
Anglický jazyk (A)Fyzika (F)
Německý jazyk (N)Chemie (Ch)
Francouzský jazyk (Fr)Biologie (Bi)
Informatika (Inf)Informatika a výpočetní technika (VT)
Občanská výchova (Ov)Estetická výchova – hudební (Hv)
Základy společenských věd (Zsv)Estetická výchova – výtvarná (Vv)
Dějepis (D)Tělesná výchova (TV)
Zeměpis (Z) 

 

Volitelné předměty

V7.A, V7.B, 3.AV8.A, V8.B, 4.A
Konverzace v anglickém jazyce (KA)Konverzace v anglickém jazyce (KA)
Seminář a cvičení z biologie (SBi)Konverzace v německém jazyce (KN)
Seminář ze zeměpisu (SZ)Seminář z českého jazyka a literatury (SČL)
Seminář z dějepisu (SD)Seminář a cvičení z biologie (SBi)
Seminář a cvičení z chemie (SCh)Seminář z dějepisu (SD)
Seminář a cvičení z matematiky (SM)Seminář a cvičení z fyziky (SF)
Společenskovědní seminář (SvS)Seminář a cvičení z chemie (SCh)
 Algoritmizace (Alg) a Programování (Prg)
 Společenskovědní seminář (SvS)
 Seminář ze zeměpisu (SZ)
 Základy medicinální biologie a chemie (BCh)
 Seminář a cvičení z matematiky (SM)
 Seminář z medicinální fyziky (SMF)
 Deskriptivní geometrie (Dg)
 Dějiny umění (DU)

 

 

Kterýkoliv z volitelných předmětů lze zvolit navíc jako nepovinný.