Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

O projektu

Projekt vznikl na základě analýzy potřeb školy, která ukázala, že potřebujeme naše pedagogy dále vzdělávat v oblasti projektového vyučování, cizích jazyků a metodických a pedagogicko-psychologických dovedností a že bychom se potřebovali inspirovat v zahraničí na konkrétních školách či vzdělávacích institucích, popřípadě v metodických kurzech.

Cílem projektu je zavedení projektového vyučování do našeho Školního vzdělávacího programu, nabídnout žákům metodou CLIL více cizojazyčných materiálů ve výuce a zahrnout tuto metodu do Školního vzdělávacího programu předmětu biologie a dějepis a v neposlední řadě se chceme zaměřit na zlepšení klimatu školy a komunikace školy a rodiny.

Abychom naplnili cíle našeho projektu, rozhodli jsme se pro několik klíčových aktivit. Vyučující cizích jazyků se zaměří především na projektovou výuku, a to jednak prostřednictvím metodických kurzů, jednak absolvováním job-shadowingu na školách v různých zemích, které mají zkušenosti jak s projektovou výukou, tak s bilingvním vzděláváním. Stejným způsobem se do projektu zapojí širší vedení školy tak, aby bylo po té možné vést i ostatní vyučující školy k efektivnímu zapojení projektové výuky do vzdělávání na naší škole. K tomu je také zapotřebí, aby vyučující-nejazykáři zvýšili svou jazykovou úroveň. Poté se i oni aktivně zapojí prostřednictvím metodického kurzu v oblasti enviromentální výchovy či job-shadowingu se zaměřením na zapojení muzeí do vzdělávacího procesu. Účastníci projektu z řad širšího vedení školy budou mít navíc úkol zlepšit své pedagogicko-psychologické dovednosti, které pak budou předávat dalším vyučujícím naší školy, což bude mít přímý dopad na klima naší školy a na komunikací školy a rodiny.

Celkem se na realizaci projektu bude podílet 9 vyučujících (2 vyučující anglického jazyka, 2 vyučující německého jazyka, 1 vyučující biologie, 2 vyučující dějepisu, koordinátorka ŠVP a zástupkyně ředitele školy). Tito účastníci byli vybráni na základě analýzy potřeb školy a jejich vlastního zájmu se do projektu zapojit.


V první fázi projektu se vyučující aktivně seznámí s kulturním zázemím jednotlivých zemí a zároveň vyučující-nejazykáři absolvují přípravné kurzy cizího jazyka (angličtiny), aby dosáhli takové úrovně, kdy budou schopni samostatně komunikovat v autentickém jazykovém prostředí.

V další fázi budou učitelé absolvovat metodické kurzy a zapojí se do job-shadowingu, vše v souladu s možnostmi jednotlivých škol, kde budou kurzy a job-shadowing probíhat.

Jednotlivé fáze se mohou i překrývat v závislosti na náročnosti přípravy účastníka před výjezdem a možnostech přijímajících škol. Pro lepší přehled máme vytvořen harmonogram mobilit.

Tyto dvě fáze projektu plánujeme na období školního roku 2019-2020.

V dalším období (školní rok 2020-2021) budou všichni účastníci projektu aktivně spolupracovat, vyměňovat si získané znalosti a dovednosti jednak mezi sebou, jednak s ostatními vyučujícími naší školy, a to na pedagogické radě či v jednotlivých předmětových komisích. Budou také vytvořeny skupiny vyučujících, které spolu vytvoří jednak výukové materiály na zapojení projektové výuky a metody CLIL do ŠVP, které nabídnou ostatním vyučujícím, jednak dokument zahrnující užitečné tipy do výuky cizích jazyků.

Výsledkem projektu bude zvýšení pedagogických a metodických dovedností nejen přímých účastníků projektu, ale také jejich kolegů, kterým budou nabyté vědomosti a dovednosti předávány v rámci schůzek učitelů a prostřednictvím náslechů. Očekáváme, že se nám povede zařadit projektové vyučování do našeho Školního vzdělávacího programu, že více vyučujících v oboru biologie a dějepis budou systematicky používat metodu CLIL ve výuce. Doufáme, že žáci naší školy budou ještě lépe jazykově vybaveni nejen v rovině obecné, ale také v rovině odborné. Chceme žákům nabídnout více zahraničních projektů, aby si své znalosti mohli ověřit v praxi a právě proto potřebujeme kvalitně jazykově i metodicky připravené vyučující.


Dlouhodobým přínosem projektu tak bude zvýšení kvality vzdělávání na naší škole, což poskytne žákům školy lepší zázemí pro jejich přípravu na studium na vysokých školách v tuzemsku i zahraničí a také zvýší jejich šance při uplatnění na trhu práce.

V neposlední řadě by dlouhodobým přínosem projektu mělo být zlepšení klimatu školy.


Prostřednictvím vzdělávacích seminářů, které nabídneme dalším pedagogům v Karlovarském kraji, chceme přispět k větší variabilitě dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v našem regionu.


Vlivem pandemie covidu 19 došlo v našem projektu k mnoha změnám, hlavně v harmonogramu jednotlivých aktivit. Projekt byl prodloužen o 12 měsíců a končí tedy 1. 4. 2022. Avšak cílů projektu se snažíme stále dosáhnout.