Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Naše partnerská škola

PROJEKT: Češi a Slováci - minulost spojuje, budoucnost jako výzva

  

Gymnázium J. Francisciho-Rimavského se nachází v Levoči, v Prešovském kraji, v jednom z nejstarších slovenských měst, zapsaných do Seznamu UNESCO. Poskytuje úplné střední vzdělání s
maturitou v odborech čtyřletého a osmiletého studia 7902J podle ISCED 3 a ISCED 2, s vnitřně iferencovaným systémem volitelných a nepovinných předmětů podle volby žáků v posledních dvou
ročnících, které je zakončené maturitní zkouškou ze 4 předmětů, přičemž dva jsou povinné a dva volitelné. Gymnázium připravuje absolventy pro úspěšné studium na vysokých školách různého
zaměření a pro povolání, kde se vyžaduje středoškolské vzdělání. V obou oborech vzdělávání mají žáci možnost si zvolit druhý cizí jazyk. Gymnázium má dlouholetou zkušenosti se se vzděláváním
žáků se speciálními výchovně - vzdělávacími potřebami, konkrétně se žáky slabozrakými a zrakově postiženými. Absolvent gymnázia je schopen samostatně se vzdělávat, osvojovat si nové
poznatky, studovat cizojazyčnou literaturu, získávat a používat informace z médií, třídit je, hodnotit je a používat v nových situacích. Dokáže abstraktně a logicky myslet a chápat do hloubky příčinné vztahy mezi fakty. Dostatečně rychle a spolehlivě si dokáže osvojit nové vědomosti a zručnosti, rozvíjet a zdokonalovat svoje všeobecné i specifické dovednosti. Gymnázium se aktivně zapojuje do různých projektů EU i projektů slovenských a mezinárodních firem se sídlem na Slovensku.