Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Přijímací zkoušky - výsledkové listiny

Výsledkové listiny najdete v části Školní rok-Přijímací řízení.
Přijaté uchazeče prosíme do 10 dnů o odevzdání zápisového lístku.
Poučení: Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané škole. Pokud tak neučiníte, bude na Vaše místo přijat další uchazeč dle výsledkové listiny. 
Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí písemně. V rámci tohoto rozhodnutí obdrží uchazeči poučení o možnosti se proti tomuto rozhodnutí do 3 pracovních dnů od jeho doručení odvolat, a to ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, prostřednictvím ředitele Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, p.o..